Conference program ( LV RU EN ) PDF
 
Starptautisko zinātnisko konferenci „XXVI Slāvu lasījumi”, kas notiks 2023. gada 18.–19. maijā. Referenti tiek aicināti pievērsties slāvistikas aktuālajām problēmām, slāvu valodas, literatūras un kultūras funkcionēšanai mūsdienu pasaulē.

Konferences darbs  tiks organizēts šādās darba grupās:

  • Slāvu valodas: vēsture un mūsdienas
  • Slāvu tautu kultūras tradīcijas un folklora
  • Slāvu – baltu valodas, literatūras un kultūras sakari
  • Slāvu tautu literatūra pasaules literatūras kontekstā
  • Inovatīvās metodes krievu valodas pasniegšanā ārvalstu studējošajiem
  • Slāvu lasījumu ietvaros darbosies Frīdriha Gorenšteina daiļradei veltīta darba grupa

ХХVI Slāvu lasījumi notiek hibrīdformā: gan klātienē, gan ZOOM platformā.

Konferences darba valodas – latviešu, poļu, slovāku, krievu, angļu.

Pieteikums dalībai konferencē jāiesniedz līdz 2023.gada 15.aprīlim.

Dalības maksa – 40 EUR (dalībniekiem tiešsaistes formātā), 60 EUR (dalībniekiem klātienē) veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz DU kontu līdz 10.05.2023.

Rekvizīti pārskatījumam:
Daugavpils Universitāte
PVN reģ. Nr. LV90000065985
Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV15TREL9150210000000

Maksājuma mērķis: Struktūra: 21399; dalības maksa konferencei „XXVI Slāvu lasījumi”

 

Konferences materiāli tiks publicēti zinātnisko rakstu krājumā „Slāvu lasījumi”. Par iesniegto rakstu atbilstību publikācijai lemj konferences Zinātniskā komiteja.

Konference tiek rīkota ar Daugavpils Universitātes un Learn Russian in the European Union atbalstu.

Konferences Rīcības komitejas kontaktinformācija:
Rusistikas un slāvistikas katedra
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV5401
Latvija
Тālrunis: +371 654 24238
e-pasts: [email protected],  [email protected]
 
Conference program ( LV RU EN ) PDF